БАРЬЦААГҮЙ ЗЭЭЛ

Эх үүсвэрт тань нийцсэн 5 сая хүртэлх зээл. Хугацаа 12 сар хүртэлх, сарын хүү 2.5%