ИТГЭЛЦЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Итгэлцлийн үйлчилгээ нь харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг гэрээний үндсэн дээр 6 сараас эхлэн 24 сар хүртэлх хугацаатай инфляц, үнийн хөөрөгдлөөс мөнгөн хөрөнгийг нь хамгаалж, бодит бөгөөд өндөр үр шим (ашиг) хүртээх зорилготой.

Зорилго

Харилцагч болон ААН-үүдэд зориулсан хугацаатай хуримтлал үүсгэх боломжийг санал болгосноор инфляцад өртөхгүйгээр мөнгөн хөрөнгөө өсгөх, зах зээлийн эрсдэл үнэгүйдлээс хамгаалах, итгэлцлийн үйлчилгээний хүүнээс өндөр үр шим /ашиг/ хүртээнэ.

Итгэлцлийн нөхцөл

Төгрөгийн итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 500,000 төгрөг
Хугацаа 6 сар 9 сар 12 сар 18 сар 24 сар
Төгрөг /Жилийн хүү/ 10.50% 11.90% 14.30% 14.50% 14.70%
Тухайн хугацаан дахь бодит хүү 5.25% 8.93% 14.30% 21.75% 29.40%
Долларын итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 1,000 ам доллар
Хугацаа 6 сар 9 сар 12 сар
Доллар /Жилийн хүү/ 2.20% 3.20% 4.70%
Тухайн хугацаан дахь бодит хүү 1.10% 2.40% 4.70%

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч T-Finance аар үйлчлүүлэхийг хүсвэл 976-75579999 утсаар холбогдоно уу.